ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง