ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง