ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง