ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง