ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง