ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง