ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ศพด.อบต.ช้างทูน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง