ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง