ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง