ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง