ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test Kits) จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง