ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน บง ๕๘๖๐ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง