ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง