ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ จำนวน ๙๗ คน โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารฯและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง