ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารฯและสมาชสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง