ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง