ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง