ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง