ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖)
ชื่อไฟล์ : 19S3QHBWed43657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖) คุณสมบัติ ๑. มีภูมิลําเนาในเขตตำบลช้างทูน ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารหลักฐาน ๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจํานงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ สำนักปลัด อบต. ช้างทูน โทร 039-510-132