องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
 • เพศ
 • สถานภาพผู้ตอบ
 • การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ความรวดเร็วในการบริการ
 • การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเเวลาการให้บริการ
 • การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
 • การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
 • ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
 • ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
 • ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
 • ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
 • การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ
 • ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
 • จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
 • ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ฯลฯ
 • ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
 • ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
 • ข้อเสนอแนะ