องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
 • เพศ
 • สถานภาพผู้ตอบ
 • การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ความรวดเร็วในการบริการ
 • การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเเวลาการให้บริการ
 • การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
 • การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
 • ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
 • ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
 • ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
 • ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
 • การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ
 • ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
 • จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
 • ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ฯลฯ
 • ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
 • ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
 • ข้อเสนอแนะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108