องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 [6 กุมภาพันธ์ 2565]
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่่ 31 มกราคม 2565 [31 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่่ 26 มกราคม 2565 [26 มกราคม 2565]
การประชุมคณะชุดรวจระดับพื้นที่ เพื่อตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลช้างทูน [26 มกราคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน [18 มกราคม 2565]
การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลช้างทูน [13 พฤษภาคม 2564]
การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดสระน้ำบริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน (บริเวณเขื่อนลิ้นชิ้น) หมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตร [13 พฤษภาคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน....เพื่อพิจารณารายงานการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [22 ธันวาคม 2563]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน...เพื่อการพิจารณาการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ [17 พฤศจิกายน 2563]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน...เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [18 ตุลาคม 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)