องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลช้างทูน [13 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดสระน้ำบริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน (บริเวณเขื่อนลิ้นชิ้น) หมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตร [13 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน....เพื่อพิจารณารายงานการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [22 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน...เพื่อการพิจารณาการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ [17 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน...เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [18 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้โพส : admin
ชื่อเรื่อง : การประชุมคณะกรรมสนับสนันการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน และ ประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผู้โพส : admin
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103