องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องราชพฤกษ์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ผู้โพส : admin