องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [18 มกราคม 2565]
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประชาสัมพันธ์ผ่านรถเคลื่อนที่วันแรก….เชิญชวนให้ประชาชนตำบลช้างทูน ร่วมใจ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”เลือกตั้ง อบต. [25 พฤศจิกายน 2564]
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ช้างทูน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [17 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลช้างทูนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [17 พฤศจิกายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และส่งมอบให้กับคนพิการทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย [17 พฤศจิกายน 2564]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดจัดบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [5 พฤศจิกายน 2564]
ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ตามแบบส.ถ./ผ.ถ. 2/3) และ ประกาศกำหนดการติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง(เพิ่มเติม) [5 พฤศจิกายน 2564]
ประมวลภาพ คณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน [5 พฤศจิกายน 2564]
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง [4 พฤศจิกายน 2564]
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (covid-19) [3 พฤศจิกายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52