องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
account_box สมาชิกสภา
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภา อบต.ช้างทูน
โทร : 092-2855386
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภา อบต.ช้างทูน
โทร : 092-2855386
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภา อบต.ช้างทูน
โทร : 0890995865
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภา อบต.ช้างทูน
โทร : 0890995865
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภา อบต.ช้างทูน
โทร : 0892131877
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภา อบต.ช้างทูน
โทร : 0892131877
นายพนม สมศรี
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 1
โทร : 0871508306
นายพนม สมศรี
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 1
โทร : 0871508306
นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 2
โทร : 0800987407
นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 2
โทร : 0800987407
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 0989154356
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 0989154356
นายจำเป็น สายสังข์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 0923459232
นายจำเป็น สายสังข์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 0923459232
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 0861112682
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 0861112682
นายประสงค์ ทัศพันธ์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 0810030736
นายประสงค์ ทัศพันธ์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 0810030736
นายไพบูลย์ อารีพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 6
โทร : 0860129357
นายไพบูลย์ อารีพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 6
โทร : 0860129357
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108