องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เนื่องจากในสมัยก่อนมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านและในตอนกลางวันชาวบ้านดังกล่าวจะออกจากบ้านไปทำมาหากินในขณะที่ชาวบ้านไม่อยู่ได้มีช้างโขลงหนึ่งออกมาทำลายพืชผลในหมู่บ้านและช้างโขลงนั้น มีช้างพรายตกมันร่วมอยู่ด้วยซึ่งมันอาละวาดถอนต้นไม้และทำลายบ้านเรือนของราษฎรโดยการยกบ้านขึ้นทั้งหลังและทิ้งลงมาแต่ลักษณะการยกของช้างนั้นจะใช้งวงดุลบ้านขึ้นภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “ทูน” ดังนั้นชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า“บ้านช้างทูน” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำบลช้างทูนมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 ตำบลช้างทูน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ่อไร่ห่างจากอำเภอบ่อไร่ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 58 กิโลเมตร อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และติดต่อตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1.2 เนื้อที่ ตำบลช้างทูนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ่อไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร ตำบลช้างทูนมีเนื้อที่ประมาณ 67.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,927 ไร่ เป็นเนื้อที่เพื่อการเกษตร 20,373 ไร่ และที่อยู่อาศัยประมาณ 8,470 ไร่ นอกจากนั้นเป็นเขตป่าสงวนประมาณ 13,084 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับที่สูงและภูเขา โดยมีคลองตัดผ่าน แต่ปัจจุบันสภาพคลองตื้นเขินเนื่องจากการทำเหมืองพลอย 1.4 จำนวนหมู่บ้าน ตำบลช้างทูนมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
ภาพ