องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
info กระบวนการขั้นตอนบริการประชาชน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน กระบวนงานบริการ ด้านการคลัง การจัดเก็บภาษีป้าย ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด 2. เจ้าหน้าที่ประเมิน (ภ.ป.3) 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 5 นาที / ราย หมายเหตุ (กรณีรายเก่า) 2.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท5) ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด 2. เจ้าหน้าประเมินราคาที่ดิน 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 4 นาที / ราย หมายเหตุ (กรณีรายเก่า) 3.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ร.ด.12) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 3 นาที / ราย หมายเหตุ (กรณีรายเก่า) 4.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ขั้นตอนการให้บริการ 1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1) 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เอกสารประกอบการพิจารณา 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล ระยะเวลาการให้บริการ 1 วัน / ราย หมายเหตุ - 5.การจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์ 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบการพาณิชย์ ระยะเวลาการให้บริการ 4 ขั้นตอน 10 นาที/ราย หมายเหตุ - 6.การขออนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ – ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตพร้อมเอกสาร 2. ประสานงานสำนักงานที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอนายก อบต. พิจารณาออกใบอนุญาต 4. เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผลการดำเนินการและออกหนังสือรับรองตามคำขออนุญาต เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 2. คำขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภท 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ. น 4) ระยะเวลาการให้บริการ 4 ขั้นตอน 5 วัน / ราย หมายเหตุ - 1.ด้านการโยธา การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ขั้นตอนการให้บริการ 1.ผู้อนุญาตยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 2. นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 3.นายช่างพิจารณาแบบ 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับจริงพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ( กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน) 3.หนังสือรับรองผู้ประกอบวีชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร 4.หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 5.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 15 วัน / ราย หมายเหตุ - 1.ด้านสำนักปลัด รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้สูงอายุ ยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ 2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ 2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระยะเวลาการให้บริการ 5 ขั้นตอน 23 วัน หมายเหตุ กรณีไม่มีผู้คัดค้าน 2.ด้านสำนักปลัด รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้พิการหรือผู้ดูแลที่รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ 2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ 2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ระยะเวลาการให้บริการ 5 ขั้นตอน 23 วัน หมายเหตุ กรณีไม่มีผู้คัดค้าน 3.การยื่นเรื่องร้อนเรียน / ร้องทุกข์ ขั้นตอนการให้บริการ 1. เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น หรือทางไปรษณีย์ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งเจ้าของเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และประสานเร่งรัดติดตาม 2. แจ้งผู้ร้องทราบผลการพิจารณาตรวจสอบ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 3 วัน / ราย หมายเหตุ - 6.งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ขั้นตอนการให้บริการ 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานเสนอพิจารณาอนุมัติและรับผิดชอบ 3. แจ้งผู้ร้องขอ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 2 วัน / ราย หมายเหตุ - 7.งานช่วยเหลือสาธารณภัย ขั้นตอนการให้บริการ 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ 3. แจ้งผู้ร้องขอ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันที หมายเหตุ - 8.การขอใช้สถานที่ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ประสงค์ กรอกแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่ 3. แจ้งผู้ขอทราบ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 3 วัน / ราย หมายเหตุ - 9.การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขั้นตอนการให้บริการ 1.ลงทะเบียน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน เอกสารประกอบการพิจารณา 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สัตว์เลี้ยงของประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 5 นาที / ราย หมายเหตุ - 1.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอนายก อบต.หรือ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ปกครอง เอกสารประกอบการพิจารณา 1. สำเนาสูติบัตร 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 5 นาที/ราย หมายเหตุ -
ภาพ