องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
เดือนนี้ 5,384
เดือนที่แล้ว 11,226
ทั้งหมด 66,546

info กระบวนการขั้นตอนบริการประชาชน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน กระบวนงานบริการ ด้านการคลัง การจัดเก็บภาษีป้าย ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด 2. เจ้าหน้าที่ประเมิน (ภ.ป.3) 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 5 นาที / ราย หมายเหตุ (กรณีรายเก่า) 2.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท5) ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด 2. เจ้าหน้าประเมินราคาที่ดิน 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 4 นาที / ราย หมายเหตุ (กรณีรายเก่า) 3.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ร.ด.12) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 3 นาที / ราย หมายเหตุ (กรณีรายเก่า) 4.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ขั้นตอนการให้บริการ 1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1) 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เอกสารประกอบการพิจารณา 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล ระยะเวลาการให้บริการ 1 วัน / ราย หมายเหตุ - 5.การจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์ 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบการพาณิชย์ ระยะเวลาการให้บริการ 4 ขั้นตอน 10 นาที/ราย หมายเหตุ - 6.การขออนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ – ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตพร้อมเอกสาร 2. ประสานงานสำนักงานที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอนายก อบต. พิจารณาออกใบอนุญาต 4. เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผลการดำเนินการและออกหนังสือรับรองตามคำขออนุญาต เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 2. คำขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภท 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ. น 4) ระยะเวลาการให้บริการ 4 ขั้นตอน 5 วัน / ราย หมายเหตุ - 1.ด้านการโยธา การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ขั้นตอนการให้บริการ 1.ผู้อนุญาตยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 2. นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 3.นายช่างพิจารณาแบบ 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับจริงพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ( กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน) 3.หนังสือรับรองผู้ประกอบวีชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร 4.หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 5.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 15 วัน / ราย หมายเหตุ - 1.ด้านสำนักปลัด รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้สูงอายุ ยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ 2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ 2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระยะเวลาการให้บริการ 5 ขั้นตอน 23 วัน หมายเหตุ กรณีไม่มีผู้คัดค้าน 2.ด้านสำนักปลัด รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้พิการหรือผู้ดูแลที่รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ 2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ 2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ระยะเวลาการให้บริการ 5 ขั้นตอน 23 วัน หมายเหตุ กรณีไม่มีผู้คัดค้าน 3.การยื่นเรื่องร้อนเรียน / ร้องทุกข์ ขั้นตอนการให้บริการ 1. เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น หรือทางไปรษณีย์ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งเจ้าของเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และประสานเร่งรัดติดตาม 2. แจ้งผู้ร้องทราบผลการพิจารณาตรวจสอบ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 3 วัน / ราย หมายเหตุ - 6.งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ขั้นตอนการให้บริการ 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานเสนอพิจารณาอนุมัติและรับผิดชอบ 3. แจ้งผู้ร้องขอ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 2 วัน / ราย หมายเหตุ - 7.งานช่วยเหลือสาธารณภัย ขั้นตอนการให้บริการ 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ 3. แจ้งผู้ร้องขอ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน ปฏิบัติทันที หมายเหตุ - 8.การขอใช้สถานที่ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ประสงค์ กรอกแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่ 3. แจ้งผู้ขอทราบ เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 3 วัน / ราย หมายเหตุ - 9.การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขั้นตอนการให้บริการ 1.ลงทะเบียน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน เอกสารประกอบการพิจารณา 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สัตว์เลี้ยงของประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ 2 ขั้นตอน 5 นาที / ราย หมายเหตุ - 1.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอนายก อบต.หรือ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ปกครอง เอกสารประกอบการพิจารณา 1. สำเนาสูติบัตร 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ระยะเวลาการให้บริการ 3 ขั้นตอน 5 นาที/ราย หมายเหตุ -
ภาพ

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน