องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
photo กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด แจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การส่วนตำบลช้างทูนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ รายการรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔) ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.๔/๕) และประกาศคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสรรหาสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน” poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file คู่มือการรับสมัตรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file "คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล"" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo ปฏิทินการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo รอบรู้สาระเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญและรายจ่ายเพื่อลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
photo ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100