องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง .มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file .ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมารฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ( ฉบับ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2