องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
account_box คณะผู้บริหาร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
นายธานี มณีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 087-1507785
นายอนุชา เดชตระกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 065-2425342
นางสาวญาสุมินทร์ แกล้วกล้า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 098-2620778
account_box สมาชิกสภา
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 092-2855386
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 089-0995865
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 089-2131877
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 098-9154356
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 086-1112682
นางศรีมงคล แสนโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 6
โทร : 080-9951836
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ระดับกลาง(ว่าง)
โทร : 081-4282410
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-4282410
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น (ว่าง)
โทร : 061-6579289
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 061-6579289
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น (ว่าง)
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น (ว่าง)
นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
นายเอกชัย พิมพา
นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวิไลวรรณ อุปสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางดิสราพร อารีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นางสังวาลย์ สายสังข์
แม่ครัว
นายสมบัติ วิริยางกูรภาพ
ภารโรง
นายดิเรก ถำอุทก
คนงาน
นายดิลก ภูมิเชวง
คนงาน
นายธีระณัฐ เพ็ชรบุญมี
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0616579289
นายไอราวัณ โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริญากรณ์ อินทร์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิลาศลักษณ์ เสพรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : -
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศักดิ์ดา ภูมิเชวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางสาวพยอม ตาลพล
ครู ชำนาญการ
นางสาวเพียร เปรื่องเวช
ครู ชำนาญการ
นางสาววงค์เดือน ฉบับดี
ครู
นางสาวจิรนันท์ จรูญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญชนก ภิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)