องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
account_box คณะผู้บริหาร
นายเกษม มั่นคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 0813091607
นายธานี มณีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 087-1507785
นางสาวญาสุมินทร์ แกล้วกล้า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 098-2620778
account_box สมาชิกสภา
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 092-2855386
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 089-0995865
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
โทร : 089-2131877
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 3
โทร : 098-9154356
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 4
โทร : 086-1112682
นางศรีมงคล แสนโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 6
โทร : 080-9951836
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ระดับกลาง(ว่าง)
โทร : 081-4282410
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-4282410
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น (ว่าง)
โทร : 061-6579289
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 061-6579289
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น (ว่าง)
โทร : 0814282410
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น (ว่าง)
นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
นายเอกชัย พิมพา
นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางวิไลวรรณ อุปสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิวัฒน์ คงแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางดิสราพร อารีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรกนก โฉมเฉลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปวรุจ วาจาหวาน
พนักงานขับรถยนต์
นางสังวาลย์ สายสังข์
แม่ครัว
นายสมบัติ วิริยางกูรภาพ
ภารโรง
นายดิเรก ถำอุทก
คนงาน
นายดิลก ภูมิเชวง
คนงาน
นายธีระณัฐ เพ็ชรบุญมี
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นายไอราวัณ โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริญากรณ์ อินทร์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิลาศลักษณ์ เสพรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรรณิษา ปกคลุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น (ว่าง)
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุกัญญา ประทีปทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศักดิ์ดา ภูมิเชวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน รักษราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น (ว่าง)
นางสาวพยอม ตาลพล
ครู ชำนาญการ
นางสาวเพียร เปรื่องเวช
ครู ชำนาญการ
นางสาววงค์เดือน ฉบับดี
ครู
นางสาวจิรนันท์ จรูญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญชนก ภิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)