องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 162
เดือนนี้ 2,374
เดือนที่แล้ว 8,272
ทั้งหมด 39,336

account_box คณะผู้บริหาร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
โทร : 081-3091607
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
โทร : 081-3091607
นายธนิต แสงคล้อย
รองนายก อบต.ช้างทูน
โทร : 089-9332971
นายธนิต แสงคล้อย
รองนายก อบต.ช้างทูน
โทร : 089-9332971
นายธานี มณีมา
รองนายก อบต.ช้างทูน
โทร : 087-1507798
นายธานี มณีมา
รองนายก อบต.ช้างทูน
โทร : 087-1507798
นายธนรัชต์ ศรีอำไพ
เลขานุการนายก อบต. ช้างทูน
โทร : 098-5020449
นายธนรัชต์ ศรีอำไพ
เลขานุการนายก อบต. ช้างทูน
โทร : 098-5020449
account_box สมาชิกสภา
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภา
โทร : 092-2855386
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภา
โทร : 092-2855386
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภา
โทร : 0890995865
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภา
โทร : 0890995865
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภา
โทร : 0892131877
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภา
โทร : 0892131877
นายพนม สมศรี
สมาชิกสภาหมู่ที่ี 1
โทร : 0871508306
นายพนม สมศรี
สมาชิกสภาหมู่ที่ี 1
โทร : 0871508306
นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทร : 0800987407
นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทร : 0800987407
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0989154356
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0989154356
นายจำเป็น สายสังข์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0923459232
นายจำเป็น สายสังข์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0923459232
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0861112682
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0861112682
นายประสงค์ ทัศพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0810030736
นายประสงค์ ทัศพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0810030736
นายไพบูลย์ อารีพันธุ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทร : 0860129357
นายไพบูลย์ อารีพันธุ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทร : 0860129357
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0868468622
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0868468622
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0616579289
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0616579289
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0861522755
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0861522755
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868468622
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868468622
นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกนกพรรณ รัตนสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเอกชัย พิมพา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเอกชัย พิมพา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวิไลวรรณ อุปสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางวิไลวรรณ อุปสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางดิสราพร อารีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางดิสราพร อารีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิลาวรรณ แสนบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิลาวรรณ แสนบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสังวาลย์ สายสังข์
แม่ครัว
นางสังวาลย์ สายสังข์
แม่ครัว
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ วิริยางกูรภาพ
ภารโรง
นายสมบัติ วิริยางกูรภาพ
ภารโรง
นายดิเรก ถำอุทก
คนงาน
นายดิเรก ถำอุทก
คนงาน
นายดิลก ภูมิเชวง
คนงาน
นายดิลก ภูมิเชวง
คนงาน
นายธีระณัฐ เพ็ชรบุญมี
คนงาน
นายธีระณัฐ เพ็ชรบุญมี
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0616579289
นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0616579289
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายไอราวัณ โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายไอราวัณ โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรวรรณ อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ อยู่พรมชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิลาศลักษณ์ เสพรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิลาศลักษณ์ เสพรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0861522755
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0861522755
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นายวิวัฒน์ คงแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิวัฒน์ คงแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศักดิ์ดา ภูมิเชวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายศักดิ์ดา ภูมิเชวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
นางสาวพยอม ตาลพล
ครู ชำนาญการ
นางสาวพยอม ตาลพล
ครู ชำนาญการ
นางสาวเพียร เปรื่องเวช
ครู
นางสาวเพียร เปรื่องเวช
ครู
นางสาววงค์เดือน ฉบับดี
ครู
นางสาววงค์เดือน ฉบับดี
ครู
นางสาวจิรนันท์ จรูญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิรนันท์ จรูญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญชนก ภิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธัญชนก ภิรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน